Skip to navigation Skip to main content

Privacy statement

Privacy statement
Touax heeft deze website gemaakt voor de persoonlijke informatie van haar klanten en potentiële klanten. Geen enkele commerciële exploitatie (zelf gedeeltelijk) van de gegevens die hier zijn opgenomen is toegelaten zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van Touax.


Intellectuele eigendom
De voorstelling en de inhoud van deze site vormen als geheel een werk dat beschermd is door de geldende wetten met betrekking tot intellectuele eigendom, waarvan Touax titularis is. Van alle wezenlijke elementen van deze website, waaronder: naam van het domein, foto's, logo's, tekeningen, grafische voorstellingen en grafieken, teksten, statistische resultaten, het accreditatiesysteem, de toepassingen die speciaal zijn ontworpen en hun bronnen, net als het geheel aan informatie van welke aard ook en onder welk bestaand of toekomstig formaat - de statische of dynamische HTML-pagina's, beeldbestanden, beeldgeluiden, etc. bezit Touax de exclusieve eigendom of verkreeg Touax die door licentie. Om die reden is elke gedeeltelijke of volledige reproductie, voorstelling, aanpassing of vertaling van de verschillende elementen van de site, overdracht naar een andere site of opname op een derde site (gedeeltelijk of volledig), commerciële exploitatie (zelfs gedeeltelijk) van de gegevens die hier worden voorgesteld, verboden en strafbaar. De logo's en de merken en de vermelde diensten zijn gedeponeerde handelsmerken. Bijgevolg mag niets op deze site worden gebruik voor overdracht, licentie of gebruiksrecht op de merken en/of patenten waarvan Touax de houder is, ook niet met betrekking tot een derde.

 

Links naar andere websites
Deze vormen een dienst die ter beschikking wordt gesteld aan de bezoekers. Ze zijn niet onderworpen aan het vertrouwelijkheidsbeleid van Touax, dat enkel toepasbaar is op de websites waarvan Touax eigenaar is. Touax mag bijgevolg ook niet als sponsor worden aanzien van de websites van deze derden en staat in die zin ook niet in voor de gegevens op die websites. Conform het advies over de auteursrechten die in deze rubriek zijn opgenomen is het voor elke derde verboden om een link naar de website www.touax.nl op te nemen, zonder de voorafgaande, expliciete toestemming van Touax.

 

Afwijzing van aansprakelijkheid
Touax doet er alles aan om de informatie op de website regelmatig te vernieuwen en om enkel naar sites te verwijzen die voldoen aan de geldende regels. Touax kan echter niet de volledigheid en nauwkeurigheid garanderen van de informatie op de eigen website en heeft geen controle over de inhoud van de websites waarnaar de sites verwijzen. Bijgevolg is Touax niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade (in het bijzonder en zonder beperkingen: verlies van gegevens/programma's, verlies van software, blokkering van de activiteiten...) die het gevolg zijn van de raadpleging van onze website en/of de exploitatie die het gevolg was van de raadpleging. Touax is enkel aansprakelijk bij bedrog of zware fouten die enkel toe te schrijven zijn aan Touax en ook bewezen kunnen worden door de betreffende partij. Touax kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden waarnaar op haar website wordt verwezen door links, noch voor internetartikels die zijn geschreven over Touax (op de websites van derden, die in die zin aansprakelijk zijn). De informatie op deze website verbindt Touax niet contractueel.

 

Persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die worden verzameld via de inschrijvingsformulieren (naam, voornaam, e-mail, enz.) zijn onontbeerlijk om te voldoen aan uw informatieaanvragen, om u de nieuwsbrief door te sturen, voor persdocumenten en evenementen. Ze zijn bestemd voor de informatievoorziening van Touax en haar filialen. De gegevens zijn vertrouwelijk en worden bewaard door Touax. Touax verbindt zich ertoe om deze gegevens op geen enkele manier commercieel te exploiteren (zelfs niet gedeeltelijk) zonder voorafgaande kennisgeving. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en worden bewaard door Touax. Conform artikel 34 van de wet "Informatique et Libertés" n°78-17 van 6 januari 1978 beschikt u over een toegangs- en aanpassingsrecht met betrekking tot uw gegevens indien u contact met ons opneemt: dit kunt u doen via ons contactformulier of op het volgende adres: Touax Direction Marketing et Communication 5, rue Bellini 92806 Puteaux-La Défense Cedex. Indien u geen gebruik meer wilt maken van de aangeboden diensten op deze website (zoals de nieuwsbrief, de officiële mededelingen, enz.), volg dan de procedure voor het uitschrijven.

 

"Cookies"
Bij het bezoek van onze website zijn Touax en de I-puzzle-onderneming in staat om een cookie achter te laten op uw computer. Een cookie is een kleine gegevenseenheid die gegevens doorstuurt naar onze browser via een webserver. Deze worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. In het algemeen laat dit ons toe om relevante informatie over de navigatie van uw computer te registreren (de webpagina's die u hebt bezocht, de datum, het uur van de raadpleging, enz.) die we kunnen lezen bij een later bezoek aan onze website. U kunt zich natuurlijk verzetten tegen de registratie van de cookies door een beroep te doen op de handleiding van uw browser. U kunt de cookies ook op elk moment en individueel uitschakelen door een beroep te doen op de handleiding van uw computer.

 

  • Terugbel service
  • Offerte aanvraag
  • Ons vinden
  • Verkoop tweedehands units